امیر عباس چهرازی

امیر عباس چهرازی

Network Security

برنامه نویس و یک گیک

wifu
میزان مهارت ۹۰%
cwts
میزان مهارت ۹۰%
cwt
میزان مهارت ۹۰%
cws
میزان مهارت ۹۰%
cwnp
میزان مهارت ۹۰%
bluetooth device penetration testing
میزان مهارت ۷۰%
network engineering
میزان مهارت ۷۰%
wireless penetration testing
میزان مهارت ۹۰%
machine learning
میزان مهارت ۷۰%
data mining
میزان مهارت ۷۰%
C
میزان مهارت ۸۰%
python
میزان مهارت ۸۰%
ruby
میزان مهارت ۸۰%
lua
میزان مهارت ۸۰%
network +
میزان مهارت ۱۰۰%
CCNA
میزان مهارت ۹۰%
CCNA security
میزان مهارت ۹۰%
CCNP
میزان مهارت ۸۰%
pwk
میزان مهارت ۱۰۰%
CCTV cameras security and installation
میزان مهارت ۱۰۰%
security+
میزان مهارت ۱۰۰%
CEH v9 ,v10,v11
میزان مهارت ۱۰۰%
CISM
میزان مهارت ۸۰%
iot (internet of thing )
میزان مهارت ۶۰%

دوره های این مدرس

دوره هایی که این مدرس منتشر کرده است