ارشد تیم VipSecurity ، برنامه نویس فول استک وب ،Bug hunter و همیشه درحال یادگیری 🙂

HTML5 & CSS3 & SCSS
میزان مهارت 100%
JavaScript(ES6,ES7,ES8)
میزان مهارت 95%
Jquery
میزان مهارت 95%
PHP
میزان مهارت 95%
Mysql
میزان مهارت 90%
Laravel
میزان مهارت 95%
Web Pentesting
میزان مهارت 90%
Recon
میزان مهارت 90%
Secure Coding
میزان مهارت 90%
Network+
میزان مهارت 95%
Linux
میزان مهارت 90%
Bash Scripting
میزان مهارت 80%
Chrome-addon devleop
میزان مهارت 80%
C#
میزان مهارت 50%
Python
میزان مهارت 70%
java
میزان مهارت 50%

دوره های این مدرس

دوره هایی که این مدرس منتشر کرده است