ارشد تیم VipSecurity ، برنامه نویس فول استک وب ،Bug hunter و همیشه درحال یادگیری 🙂

HTML5 & CSS3 & SCSS
میزان مهارت ۱۰۰%
JavaScript(ES6,ES7,ES8)
میزان مهارت ۹۵%
Jquery
میزان مهارت ۹۵%
PHP
میزان مهارت ۹۵%
Mysql
میزان مهارت ۹۰%
Laravel
میزان مهارت ۹۵%
Web Pentesting
میزان مهارت ۹۰%
Recon
میزان مهارت ۹۰%
Secure Coding
میزان مهارت ۹۰%
Network+
میزان مهارت ۹۵%
Linux
میزان مهارت ۹۰%
Bash Scripting
میزان مهارت ۸۰%
Chrome-addon devleop
میزان مهارت ۸۰%
C#
میزان مهارت ۵۰%
Python
میزان مهارت ۷۰%
java
میزان مهارت ۵۰%

دوره های این مدرس

دوره هایی که این مدرس منتشر کرده است

۶۶۶
رایگان!
۱,۲۲۱
رایگان!